Договір публічної оферти про надання послуг

Фізична особа-підприємець Редько М.В. (надалі «Виконавець»), в особі директора Редька Максима Віталійовича, яка діє на підставі Виписки з ЄДР №338994 від 27.09.2004 , пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник»), укласти договір про надання послуг (надалі «Договір»).

 

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників-учнів Школи імпровізації Редька Максима.

 

1. Визначення термінів та загальні положення

 

1.1. Послуги – набір інформаційних та організаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.3. У цьому договорі Cайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.improvisation-school.top, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов надання послуг в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

1.5. Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця та приймає від нього послуги.

1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.

 

 

 

2. Предмет договору.

2.1 Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику  послуги з навчання, а Замовник зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких послуг.

2.2 Сторони погоджуються, що оплата за навчальні відео та за навчальні абонементи  є добровільною, сплачується Замовником в повному обсязі та не підлягає поверненню.

2.3 Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

 

3. Умови надання послуг.

3.1 Замовник оплачує покупку навчального відео або абонемент на навчання у Школі імпровізації Редька Максима.

3.2 З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця Оферта вважається акцептованою. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору є неможливою.

3.3  Навчання відбувається 1 або 2 рази на тиждень онлайн або очно за попередньою домовленістю за узгодженим і зручним для обох сторін розкладом. При покупці навчального відео, воно відкривається для перегляду Замовнику на безстроковий термін.

3.4. Всі авторські права на відео належать Виконавцю. Замовник не має права розповсюджувати куплене навчальне відео та передавати його третім особам.

 

4. Права і обов’язки Виконавця:

4.1 Виконавець має право:

4.1.1 Організовувати процес надання Послуг Замовнику, попередньо узгодивши графік занять з Замовником.

4.1.2 Отримати за надані Послуги оплату в сумі, яка вказана на сайті, як ціна абонемента або навчального відео.

4.1.4 Переносити  уроки з обов’язковим повідомленням Замовника.

4.1.5 Опублікувати будь-які відгуки, створені Замовником в процесі проходження уроків, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Замовника.

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1 Прийняти від Замовника заявку на надання Послуг та оплату за послуги.

4.2.2 Надавати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору.

4.2.3 Інформувати Замовника  про права та обов’язки Замовника при отриманні послуг.

5. Права та обов’язки Замовника.

5.1 Замовник має право:

5.1.1 Отримати послуги належної якості.

5.1.2 Отримати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію для навчання. Звертатися до Виконавця з питань, пов’язаних з наданням Послуг.

5.1.3 Переносити час заняття з обов'язковим попередженням Виконавця не пізніше 9-00 ранку в день уроку.

 

5.2 Замовник зобов’язується:

5.2.1 Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг та/або реєстрації на Сайті Виконавця. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Виконавець не несе відповідальності за неможливість встановлення зв’язку з Замовником і надання послуг за даним Договором.

5.2.2 Своєчасно внести оплату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

5.2.3 Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов’язані з наданням Послуг.

 

7. Відповідальність Сторін.

7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

8. Форс-мажор.

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.

8.3 Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

8.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5 У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.

 

9. Припинення Договору.

Дія цього Договору припиняється:

9.1 За згодою сторін Сторін.

9.2 Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.

9.3 У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.2 Оферти.

9.4 В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

 

10. Обробка персональних даних.

10.1 Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.

Виконавець зобов’язується забезпечити захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, у тому доступу до персональних даних сторонніх осіб.

Сторінки сайту Виконавця, на яких вводиться особиста та платіжна інформація, починаються з https:// , що означає наявність сертифіката SSL. Таким чином гарантується безпечне з’єднання та захист даних клієнтів.

 

11. Термін дії оферти.

11.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

 

12. Заключні положення.

12.1 Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.

12.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.

12.3 Місцем укладання угоди Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 13 цього Договору.

12.4 Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України

12.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

12.6 Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.

12.7 Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.

12.8 У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України

 

13. Реквізити Виконавця.

 

ФОП Редько М.В.

 

Адреса: 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 5-А, кв.95

 

р/с UA403052990000026006026221581  в АТ КБ ПриватБанк

ЕДРПОУ 2690004051  МФО  305299

Платник податку 3 (третьої) групи зі ставкою 5% . Не є платником ПДВ.